top of page

תקנון ותנאי רכישה

 

לפני כניסה לאתר זה ואו שימוש באתר נא קרא בעיון את האמור להלן.

הכניסה לאתר ואו השימוש באתר לרבות הזמנות מוצרים שנעשו באמצעות האתר כפופים להוראות לתקנון האתר המפורט להלן.

הכניסה לאתר ואו השימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן והתחייבות לפעול על פיהם.

התקנון עשוי להשתנות מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

1. כללי

(א) האמור במבוא דלעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

(ב) האתר מפותח ומופעל על ידי "קשרים חוויות" (להלן: "החברה").

(ג) תקנון האתר יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש/משתמש/מזמין/לקוח (להלן: "משתמש") לבין החברה. 

(ד) הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר ו/או שימוש באתר ו/או רכישה באמצעות ו/או בקשר לאתר.

(ה) תוכן האתר ותקנון זה מיועדים לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר או נקבה נועד לנוחות הקריאה בלבד.

(ו) האתר משמש לצורך הזמנת מוצרים ושירותים מהחברה.

(ז) כל תנאי מתנאי תקנון זה הינו מצטבר, משלים ו/או חלופי לכל תנאי אחר מתנאי התקנון, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו, הכל לפי הקשר הדברים ו/או הדבקם. בכל מקרה אין בתנאי אחד כדי לפגוע במשנהו.

(ח) לפרטים נוספים בקשר לאתר ולפעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני ksharimh@gmail.com

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצדם:

"האתר" - לרבות כל חלק ממנו.

"תוכן" - תוכנות, קבצים, נתונים, חומר המוצג באתר באופן כל שהוא (טקסט, תמונה, ציור, גרפיקה, וידאו, אודיו וכו'), פרסומות, מידע, הודעות, מודעות, כתבות, סקירות, טקסטים, קישורים, באנרים, יצירות, גרפיקה, תמונות, ציורים, צילומים, המלצות, המלצות גולשים, ביקורות, חוות דעת - לרבות כל חלק מהם.

"תוכן מזיק" - לרבות תוכן שיש בו עובדות לא נכונות או לא מדויקות ו/או שפרסומו אינו חוקי ו/או מזיק ו/או פוגעני ו/או גזעני ו/או מסית ו/או מטריד ו/או מקנטר ו/או מעליב ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או פוגע בזכויות ו/או פוגע בזכויות קניין רוחני ו/או פוגע במוסר ו/או פוגע בטעם הטוב ו/או פוגע בשמו הטוב ו/או במוניטין של אדם או גוף זה או אחר ו/או פוגע בפרטיות של אדם ו/או גוף זה או אחר ו/או פוגע באדם זה או אחר ו/או כולל תוכנות "וירוסים" ו/או דואר זבל ו/או לא רלוונטי ו/או פוגע בזכויות של צד שלישי ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס לעילת תביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי ו/או העלול להיות תוכן מזיק.

 

2. משתמש באתר המעוניין להזמין באמצעות האתר, חייב לעמוד תחילה בכל תנאי הסף הבסיסיים הבאים:

(א) הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם משתמש שאינו כשיר יבצע הזמנה, יראו את האפוטרופוס שלו (או כל גורם אחראי חוקי אחר) כמי שאישר את פעולתו.

(ב) הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ותושב ישראל או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

(ג) הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת פיזית (לא תיבת דואר) בישראל.

(ד) הינו מבצע את ההזמנה כשהוא פיזית בישראל.

(ה) הינו מזמין באופן אישי או שהינו מיופה כוח חוקי של המזמין.

(ו) הינו מזמין את המוצרים לשימוש הפרטי, ושלא למטרה לסחור בהם (יודגש כי זכויות המזמין אינן ניתנות למכירה, העברה, המחאה במישרין או בעקיפין).

(ז) הינו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (או מיופה כוח כדין לעשות שימוש בכרטיס אשראי כאמור).

(ח) יודגש, כי העברת פרטים לא נכונים לאתר ו/או ללא רשות ו/או התחזות עלולות להוות עבירות פליליות ו/או עוולות אזרחיות, והעושה כן - צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

בלא לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית לפי שיקול דעתה, לבטל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש להשתמש באתר ובפרט בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי.

2. המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון;

3. המשתתף מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים;

4. המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג כל שהוא.

5. המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר.

6. יש חשש כי המשתתף סחר, סוחר או מתכוון לסחור במוצרים ו/או השירותים אותם הזמין, מזמין או מתכוון להזמין.

3. פרטי המוצרים והשירותים:

(א) החברה מציגה באתר פרטים של המוצרים והשירותים המוצגים למכירה כגון: תיאור, מפרט, תמונות, מחיר, זמן אספקה, אחריות.

(ב) תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

(ג) תוכן האתר אינו מהווה עצה ו/או עצת מומחה ו/או חוות דעת. משתמש המזמין המוצר ו/או השירות מזמין אותו "AS IS" באחריותו בלבד.

(ד) לקבלת הבהרות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני.

(ה) החברה מתחייבת להחליף ערכה אשר נמצאה פגומה.

4. הזמנות מוצרים באמצעות האתר:

(א) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות.

(ב) בגין כל מוצר או שירות המוצעים למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם המוצר או השירות (להלן: "דף המכירה") יש לעיין היטב בדף זה.

(ג) יש לעקוב ולמלא אחר ההוראות באתר.

(ד) בין היתר יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון.

(ה) כדי שההזמנה תבוצע במהירות וכדי להימנע מתקלות שונות יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ונכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה.

(ו) ההזמנה תחייב את החברה רק אם אושרה על ידה.

 

5. התשלום באמצעות כרטיס אשראי:

(א) תשלום באמצעות כרטיס אשראי (להלן: "פעולה") ואישור הפעולה על-ידי חברת כרטיס האשראי מהווים תנאים מוקדמים לתוקפה של ההזמנה.

(ב) מועדי האספקה יימנו אך ורק מעת כניסת ההזמנה לתוקף.

(ג) תשלום באמצעות כרטיס אשראי ייעשה באופן אישי על ידי בעל הכרטיס, או על ידי מיופה כוח של בעל הכרטיס אשר קיבל ממנו יפוי כוח כדין.

(ד) יש למסור את פרטי כרטיס האשראי לחברה באמצעות הקלדת פרטיו באתר בהתאם להוראות הכתובות באתר.

(ה) לאחר מכן תמתין החברה להודעת חברת האשראי לפיה יתברר אם הפעולה אושרה או נדחתה.

(ו) אם לא תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, תהא החברה זכאית לראות את ההזמנה כמבוטלת.

(ז) גם לאחר אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, רשאית החברה שלא לאשר את ההזמנה, ולבטל את העסקה עם חברת כרטיס האשראי.

6. אספקת המוצרים:

(א) זמן ההספקה הינו עד 14 ימי עסקים בדואר רשום\ דואר ישראל.

(ג) אספקת המוצר ו/או השירות תיעשה ככלל בתוך המועד הנקוב בדף המכירה, אלא אם נכתב אחרת באתר.

(ד) זמני האספקה כוללים רק מניינם של ימי עסקים (כך, למשל אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג, שביתות, עיתות מלחמה וכדומה).

(ה) מניין המועדים לאספקת המוצרים ו/או והשירותים לא יתחיל אלא לאחר תשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי. 

(ו) החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגמרו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה או מי מטעמה.

(ז) לברור סטאטוס הזמנה השאר/י הודעה דרך דף צור קשר או לטל' 052-3947234.

7. ביטול הזמנה / השבת כספים:

(א) המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, וזאת בתנאים הבאים:

 (1)  הביטול כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. המזמין מופנה לעיין בחוק. 

 (2) ביטול של הזמנה ייעשה אך ורק בכתב ולא בעל פה. המזמין רשאי לשלוח מכתב בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני וחייב להתקשר למחלקת שירות הלקוחות כדי לוודא שהמכתב התקבל.

(ב) החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה:

(1) במקרה שהמזמין יפר את תנאי ההזמנה ו/או תנאי התקנון.

(2) בהתאם להוראות התקנון.

(3) ככל שיתברר כי מבחינה טכנית לא ניתן לספק את המוצר ו/או השירות.

(4) ככל שיתברר כי החברה אינה יכולה לספק את המוצר ו/או השירות כתוצאה מגורמים חיצוניים ו/או כתוצאה מכוח עליון.

(5) במקרה ובנפלה טעות במחיר המוצר /או בתיאור המוצר - כפי שהם מופיעים באתר.

(6) במקרה של בעיה טכנית או בעיית תקשורת באתר - הפוגעים בהליך התקין של המכירה.

(ג) בכל מקרה בו יהיה זכאי המזמין לקבלת כספים מהחברה, לא יעלו כספים אלה על הכספים ששילם המזמין לחברה.

(ד) החברה תהיה זכאית לקזז מהכספים המגיעים למזמין כל סכום המגיע לה מהמזמין בגין כל נזק שגרם לה.

8. שמירה על מידע:

(א) במסגרת השימוש באתר נמסרים פרטים אישיים של המשתמש לחברה כגון: שם, סיסמא, פרטי התקשרות ומספר כרטיס אשראי (להלן: "מידע")

(ב) החברה לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים, אלא על פי הוראה מחייבת של רשות מוסמכת (כגון: בית משפט).

(ג) החברה נוקטת באמצעי זהירות טובים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, ולפיכך היא לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהגעתו של המידע לצדדים שלישיים.

9. תנאים נוספים:

(א) התוכן המוצג באתר מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני עוולות מסחריות, דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הגנת הצרכן, דיני הקניין ועוד.

(ב) כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר ו/או בשם האתר ו/או בשמות המתחם של האתר שייכות בלעדית לבעלי האתר או מי מהם. אין לפגוע בזכויות אלו, ואין לעשות בהן שימוש כל שהוא.

(ג) בעלי האתר רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לנהוג באתר כחפצם ובכלל זה להציג בו כל תוכן שהוא ו/או להסיר ממנו כל תוכן שהוא ו/או לשנות או לעצב מחדש את צורתו ומבנהו של האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או לשנות את כתובתו של האתר.

(ד) ידוע למשתמש באתר כי פעילות האתר עשויה להפסק בכל עת לצמיתות, זמנית או לסירוגין, ולא תהיה לו אף טענה בקשר לכך.

(ה) אין להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשדר בכל דרך ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי - באתר ו/או בתוכן שבאתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר.

(ו) מפעילי האתר רשאים לאסוף כל מידע הנוגע לשימוש באתר ולאופי השימוש באתר וכל מידע שיועבר לאתר על ידי המשתמשים באתר ולעשות בו שימוש, בין היתר, לצרכים המסחריים של האתר ו/או לצורך פרסום ממוקד ו/או לשיפור השירותים המוצעים על ידי האתר. למען הסר ספק מובהר כי כניסה לאתר ו/או שימוש באתר מהווים הסכמה מראש לתנאי זה.

(ז) אין להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט דבר העלול להזיק לאתר ו/או לאחרים ו/או תוכן מזיק כל שהוא ו/או "וירוסים" ו/או "דואר זבל". כל נזק שייגרם לכל צד שהוא בעניין זה לא יהיה באחריות האתר ו/או מפעילי האתר אלא באחריות הגורם שהעביר את התוכן המזיק.

(ח) העברת תוכן על ידי המשתמש מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כי אין מדובר בתוכן מזיק ו/או כל חומר פוגעני אחר. כמו כן מצהיר ומתחייב המשתמש כי מפעילי האתר מורשים על ידו להשתמש בתוכן ו/או בכל חלק ממנו לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות שמירתו, פרסומו, עריכתו, מחיקתו, היעזרות בו לצרכים מסחריים ופרסומיים, שילובו עם תכנים אחרים. כל הזכויות בתוכן המועבר יהיו שייכות לאתר.

(ט) מפעילי האתר אינם מתחייבים לפקח ואינם אחראים לתכנים המועברים לאתר על ידי המשתמשים באתר. האחריות בעניין זה היא של המשתמש בלבד שהעביר את התוכן.

(י) מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק כל שהוא שייגרם למשתמש או לכל צד אחר באופן ישיר או עקיף כתוצאה מוירוסים ו/או שימוש בקישורים המופיעים באתר ו/או שימוש כל שהוא באתר אחר שקיים קישור אליו באתר. השימוש באתר ו/או הכניסה לאתר מהווים ויתור מראש על כל טענה נגד מפעילי האתר, והסכמה מראש למתן פטור למפעילי האתר מכל טענה שתועלה נגד מפעילי האתר.

(יא) מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.

(יב) הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.

10. הדין וסמכות השיפוט

(א) סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל-אביב ובראשון לציון המוסמכים לדון בעניין.

(ב) על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

bottom of page